Analizę przeprowadza się na podstawie ankiety dotyczącej obciążeń mięśniowo – szkieletowych wypełnianej przez pracowników, następnie analizowanej przez specjalistów ds. ergonomii. Może występować jako samodzielna usługa dla Klienta, jak również może stanowić część modułu szkoleniowego ?Szkolenie podstawowe z zakresu ergonomii na stanowisku? lub ergonomicznych ocen stanowisk pracy.

Cel : Wstępna diagnoza ergonomiczna, typowanie obszarów w organizacji, gdzie praca może powodować nadmierne przeciążenia układu mięśniowo ? szkieletowego, określenie skali występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w populacji pracowników zakładu.

Sposób wykonania usługi :

  • Przekazanie ankiet do wypełnienia przez pracowników.
  • Po zwrocie wypełnionych ankiet – analiza danych przez specjalistów ds. ergonomii.

Efekty realizacji usługi :

W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje:

Raport zawierający analizę danych, w tym:

  • Ocenę zagrożenia wystąpieniem schorzeń narządu ruchu w grupach pracowniczych w podziale na płeć, wiek, staż pracy, występujące czynniki ryzyka oraz obszary zakładu pracy.
  • Ergonomiczną prognozę dotyczącą wystąpienia problemów zdrowotnych w newralgicznych z punktu widzenia ergonomii obszarach w zakładzie pracy.
  • Określenie priorytetów działań doskonalących w odniesieniu do konkretnych czynników ryzyka ergonomicznego w zakładzie pracy oraz potencjalnych skutków zdrowotnych zagrożeń.

Czas realizacji usługi:

    Wypełnienie 1 ankiety przez pracownika: ok. 10 minut, analiza wyników badania ankietowego dla 200 osób: 2 tygodnie.