Cel : Ocena ergonomii na stanowiskach i przedstawienie propozycji działań doskonalących, zmierzających do eliminacji lub ograniczenia czynników ryzyka ergonomicznego.

Sposób wykonania usługi :

  • Wizytacja stanowisk pracy (obserwacja pracowników podczas procesu pracy, dokumentacja fotograficzna, wypełnienie list kontrolnych przy współpracy z pracownikiem na stanowisku).
  • Wstępny pomiar parametrów środowiska pracy (hałas, oświetlenie, temperatura i wilgotność powietrza).

Efekty realizacji usługi :

W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje:

Raport zawierający analizę danych, w tym:

  • ocenę ryzyka ergonomicznego związanego z pracą przy monitorze ekranowym,
  • ocenę wpływu czynników środowiska pracy na ergonomię na stanowisku,
  • rekomendacje dotyczące minimalizacji potencjalnych skutków ryzyka ergonomicznego wraz z określeniem priorytetów.

Czas realizacji usługi:

    Obserwacja pracowników podczas wykonywania pracy, analiza organizacji stanowisk pracy ok. 8 godzin, opracowanie raportu 2 tygodnie.

Liczba stanowisk objętych badaniem:

  • 20