Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, takie jak:

Prace na wysokości, prace w zagłębieniach terenu, prace z użyciem materiałów szczególnie niebezpiecznych (substancje toksyczne/ łatwopalne/ wybuchowe), prace z azbestem, prace w zbiornikach zamkniętych i inne.

 

Przygotowujemy pracowników, którzy będą wykonywali ww. prace. Dla każdej czynności /pracy niebezpiecznej opracowujemy program instruktażu. Przedstawiamy sposoby używania zabezpieczeń, środków ochrony indywidualnej, urządzeń do pomiaru stężeń, środków chroniących przed upadkiem wysokości. Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Po zakończeniu instruktażu wystawiane są przewidziane prawem zaświadczenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  1. Informacji o czynnikach środowiska pracy występujących przy pracy niebezpiecznej oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
  2. Wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.
  3. Wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Treść szkolenia:

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

  • Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: – elementów otoczenia w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), – elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), omówienie i przedstawienie właściwego sposobu użycia środków ochrony indywidualnej lub urządzeń pomiarowych, które będą wykorzystywane podczas pracy.
  • Omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. Omówienie czynności, jakie powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem pracy w trakcie oraz po jej zakończeniu. Omówienie sposobów asekuracji oraz komunikacji.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting oraz uzgodnionego i zatwierdzonego przez pracodawcę. Podczas szkolenia prezentowane są techniki stosowania zabezpieczeń (np. dla prac na wysokości).

Kurs przeznaczony dla:

  • Pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Czas trwania szkolenia:

  • Minimum 3 h.
  • Kursy organizowane w siedzibie QES Consulting lub pracodawcy. Możliwe również dla grup pracowników sezonowych. Cena dla grupy ustalana indywidualnie.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 10 osób.