Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę. Przygotowujemy pracowników, którzy będą zatrudnieni na stałe na określonym stanowisku oraz pracowników tymczasowych, zatrudnianych sezonowo.

Dla każdego zawodu oraz czynności opracowujemy program instruktażu. Jeżeli podczas pracy pracownicy wykonują prace z użyciem elektronarzędzi lub innych urządzeń ( np. kosy spalinowe czy pilarki), częścią szkolenia jest demonstracja bezpiecznego sposobu użycia, a następnie ćwiczenia praktyczne opisujące użycie, przygotowanie do pracy oraz konserwację urządzeń. Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Po zakończeniu instruktażu wystawiane są przewidziane prawem zaświadczenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  1. Informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
  2. Wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.
  3. Wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Treść szkolenia:

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

  • Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: – elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), – elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), – przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
  • omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting oraz uzgodnionego i zatwierdzonego przez pracodawcę.
  • Szkolenie uwzględnia następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Kurs przeznaczony dla:

  • Pracowników rozpoczynających pracę.

Czas trwania szkolenia:

  • minimum 8 h.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 10 osób.