Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, specjalistów związanych z produkcją, technologów, organizatorów produkcji.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przygotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia a częściowo jako konsultacje.

Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
  2. Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  3. Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Treść szkolenia:

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
  • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej). Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting, dostosowanego dla konkretnej grupy zawodowej. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study.

Kurs przeznaczony dla:

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno ? technicznych.

Czas trwania szkolenia:

  • 16 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 25 osób.