Szkolenie wymagane przez polskie prawo, organizowane wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przygotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia, a częściowo jako konsultacje.

Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  1. Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
  2. Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  3. Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Treść szkolenia:

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, zagrożenia wypadkowe, hałas i drgania mechaniczne, szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki biologiczne, promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, pola elektromagnetyczne, energia elektryczna i elektryczność statyczna, mikroklimat środowiska pracy, oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
  • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych). Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. Nowoczesne metody pracy służby bhp. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Systemy zarządzania BHP.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez QES Consulting przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie.

Kurs przeznaczony dla:

  • Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Czas trwania szkolenia:

  • 32 godziny.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 25 osób