Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Każdy pracodawca,  kierownik, osoba przełożona odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Szkolenie jest realizowane w formie samokształcenia kierowanego lub w formie kursu stacjonarnego.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie, dostarczymy ci przygotowane przez nas materiały szkoleniowe, na podstawie których przygotujesz się do egzaminu. Możemy również przeprowadzić to szkolenie częściowo na drodze samokształcenia, a częściowo jako konsultacje. Szkolenie zakończone jest egzaminem.

Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Treść szkolenia:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

  1. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,- ochrony pracy kobiet i młodocianych,- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.
  2. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów: identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). Ochrona przeciwpożarowa i ochrony środowiska. Polityka bezpieczeństwa w zakładzie.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Kurs stacjonarny lub samokształcenie kierowane. Szkolenia kursowe organizowane u pracodawcy, w siedzibie QES Consulting lub w ośrodkach wypoczynkowych. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study.

Kurs przeznaczony dla:

  • Pracodawcy, managerowie, inne  osoby kierujące pracownikami.

Czas trwania szkolenia:

  • 16 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015