Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem, trzeba je umieć mierzyć. Jednym z najważniejszych narzędzi do pomiaru skuteczności działań w obszarze jakości bezpieczeństwa pracy czy ochrony środowiska naturalnego jest audyt wewnętrzny.

To dzięki niemu możemy ocenić skuteczność naszych działań, określić, czy ustanowiony system zarządzania funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami, jak np. normami zarządzania.

Audyt dostarcza również zarządowi informacji, w jakim stopniu ustanowione cele zostały zrealizowane.

Szkolenie przygotowuje uczestników nie tylko teoretycznie, ale również, dzięki case study oraz licznym symulacjom, umożliwia przećwiczenie najczęściej występujących w trakcie audytu elementów. Nasze szkolenie przygotowuje do prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm PN-N-18001, OHSAS 18001 lub VCA/ SCC. ISO 9001, czy ISO 14001. Dedykowane wersje tego szkolenia oferujemy również pod kątem konkretnej, wybranej przez Klienta normy.

Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001 , ISO 14001 PN-N-18001, OHSAS 18001 lub VCA/ SCC, sposobu przygotowania się do audytu, technik jego prowadzenia oraz dokumentowania wyników takiego audytu. Ponieważ szkolenie prowadzone jest tylko przez zawodowych audytorów systemów zarządzania, jedną z najistotniejszych korzyści płynących z tego szkolenia są ich praktyczne doświadczenia, którymi się chętnie dzielą. Szczegółowa znajomość wymagań norm zarządzania bezpieczeństwem oraz umiejętność oceny spełnienia tych wymagań stanowią również bazę dla osób prowadzących czynności doradcze w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Cele szkolenia:

  • Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego wybranego systemu zarządzania.

Treść szkolenia:

  • Wprowadzenie oraz poznanie terminologii. Najważniejsze elementy systemu zarządzania. Budowa systemów zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001, ISO 14001 PN-N-18001, OHSAS 18001 lub VCA/ SCC ? wymagania norm. Proces audytu wg ISO 19011. Zasady przygotowania do audytu. Techniki audytowania. Dokumentowanie wyników audytu. Działania CAPA. Certyfikacja systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia mają możliwość również poprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego audyt.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study ? w tym klienta).

Szkolenie przeznaczone dla:

  • Szkolenie dedykujemy pełnomocnikom systemów zarządzania, kandydatom na audytorów wewnętrznych, kadrze kierowniczej, specjalistom BHP oraz innym osobom zainteresowanym. Szkolenie to może być również pierwszym krokiem dla osób, które chciałyby w przyszłości zgłębiać tajniki zawodu audytora lub konsultanta/ doradcy.

Czas trwania szkolenia :

  • 2 lub 3 dni.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 15 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015