Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników wykonujących prace analityczne oraz syntezy w laboratorium. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie sposobu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Reakcje chemiczne oraz substancje chemiczne mogą tworzyć niebezpieczne sytuacje, które należy poznać w celu minimalizowania zagrożeń.

Cele szkolenia:

 • Prawo.Zagrożenia chemiczne ? identyfikacja oraz rozpoznawanie. Praca ze szkłem. Znakowanie substancji niebezpiecznych. Ograniczanie ryzyka związanego z chemią w praktyce.

Treść szkolenia:

  • 1. Regulacje prawne dotyczące substancji i mieszanin niebezpiecznych. (REACH ,GHS/ CLP itp.)
  • 2. Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.
  • 3. Karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych.
  • 4. Zagrożenia występujące w procesie pracy i magazynowania.
  • 5. Dobór środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczeń technicznych w laboratoriach.
  • 6. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów, w tym ochrona przeciwpożarowa.
  • 7. Zasady wspólnego przechowywania chemikaliów.
  • 8. Postępowanie ze szkłem laboratoryjnym.
  • 9. Prawo Ochrony Środowiska oraz gospodarka odpadami. Zlewki.
  • 10. Instrukcje bezpiecznej pracy w laboratorium, postępowanie na wypadek awarii

Sposób prowadzenia szkolenia :

   • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. dyskusja i pokazy / demonstracje.

Kurs przeznaczony dla:

   • specjaliści bhp, pracownicy laboratoryjni.

Czas trwania szkolenia:

   • 8 godzin

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

   • 15 osób

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015