Elektryczność statyczna, naturalne zjawisko powstające w wyniku tarcia i rozdzielania się materiałów lub powstanie pola elektrostatycznego, jest jednym ze znanych przyczyn powstania zapłonów w procesach w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz innych. Może powodować pożary i eksplozje zakładów, w których występuje emisja mieszanin palnych gazów lub pyłów organicznych z powietrzem.

Podczas szkolenia wyjaśnione zostaje zjawisko elektryczności statycznej oraz zagrożenie zapłonem w wyniku wyładowania elektrostatycznego w różnych procesach typowych dla zakładów chemicznych, w których przetwarzane są surowce z gazami, rozpuszczalnikami i zawiesinami stałymi.

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy o elektryczności statycznej.
 • Wzrost świadomości o właściwościach wyładowanie elektrostatycznego na stanowiskach pracy poprzez analizę zdarzeń, które miały miejsce w zakładach przemysłowych.
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy.

Treść szkolenia:

 • Zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną. Normy.
 • Wstęp: historia świadomości zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną.
 • Przykłady zniszczeń wywołanych pożarami i wybuchami.
 • Niezbędne uziemianie wózków i przejezdnego sprzętu.
 • Palność i wybuchowość pyłów.
 • Trójkąt wystąpienia ładunku elektrostatycznego.
 • Metodologiczny opis kilku wypadków wywołanych elektrycznością statyczną w przemyśle.

Sposób prowadzenia szkolenia :

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study.
 • Kurs przeznaczony dla: inżynierów, służb technicznych, operatorów (pracowników pracujących w strefach zagrożenia wybuchem), służb BHP.

Czas trwania szkolenia:

 • 8 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015