Nasze szkolenia e-learningowe.

Dla kilkudziesięciu naszych klientów prowadzimy szkolenia e-learningowe w zakresie BHP.

W chwili obecnej mamy uruchomione następujące kursy:

 • szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
 • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.Wyżej wymienione szkolenia prowadzimy również w specjalnie zmodyfikowanym programie dla:
 • branży budowlanej
 • branży chemicznej (laboratoria naukowe, badawcze, rozwojowe, chemiczne, biologiczne, nanotechnologiczne).Opracowaliśmy dodatkowe moduły szkoleniowe, dedykowane właśnie dla pracowników tych branż.

  Zapraszamy !!!

  Nasze projekty w branży chemicznej. Laboratoria badawcze

 • Dla dużego klienta z branży motoryzacyjnej, posiadającego laboratoria badawcze, wykonaliśmy bardzo szczegółową analizę ryzyka zawodowego, ze szczególnym naciskiem na podejście czynnościowe. Opracowaliśmy specjalne formularze, dzięki którym możemy dokonywać oceny ryzyka nawet w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wykonania pomiarów NDS, a dysponujemy jedynie danymi fizykochemicznymi.
 • Dla zespołu laboratoriów badawczych przeprowadziliśmy kompleksową ocenę zgodności z wymaganiami polskiego prawa, które mają odniesienie do laboratoriów badawczych.
 • Dla kolejnego klienta z branży chemicznej i biochemicznej nadzorowaliśmy, z punktu widzenia BHP, cały proces budowy laboratorium. Część pomieszczeń w EX, poziom zabezpieczeń porównywalny z BSL-2, a w niektórych sytuacjach nawet BSL-3. Naszym zadaniem była ocena projektów laboratorium pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, monitorowanie przebudowy laboratorium, pomoc przy wyborze wyposażenia spełniającego określone wymagania BHP i OŚ, a następnie prowadzenie odbiorów eksploatacyjnych, dopuszczających wewnętrznie obiekt do użytku (poza procedurami PIP i PIS, czy nadzoru budowlanego).
 • Dla kolejnego klienta z branży chemicznej – laboratoria badawcze – prowadzimy ciągły monitoring wymagań BHP i OŚ w laboratorium, szkolimy personel. Opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa chemicznego, składowania szkła, magazynowania chemikaliów itp.Wdrażamy zasady GLP oraz najlepsze praktyki HSE, związane np. ze SOI, składowaniem materiałów palnych, używaniem gazów technicznych, stosowaniem zabezpieczeń przeciwybuchowych, itp.
 • Nasze projekty w branży motoryzacyjnej
 • Dla naszych 4 klientów z tej branży prowadziliśmy cykle szkoleń z zakresu: oceny ryzyka zawodowego, audytów behawioralnych, audytów systemów zarządzania
 • strona w trakcie uzupełniania…