W wielu zakładach przemysłowych niebezpieczne substancje, takie jak kwasy, substancje żrące, rozpuszczalniki i ciecze łatwopalne są transportowane, odmierzane, dozowane, mieszane oraz przesyłane. Podczas wykonywania tych operacji bardzo prawdopodobna jest emisja niebezpiecznych oparów i gazów. Transport i przesył często realizowany jest za pomocą cystern, beczek, naczyń i rur.

Zachlapanie lub rozlanie się niebezpiecznych cieczy stwarza zagrożenie zapłonu i wybuchu rozlanej cieczy oraz zanieczyszczenia środowiska. Celem niniejszego szkolenia jest zmniejszenie liczby wypadków związanych z rozlaniem niebezpiecznych cieczy do zera. W trakcie szkolenia omawiane będą także sposoby zapobiegania urazom powstającym w wyniku zachlapania lub rozlania się niebezpiecznej cieczy.

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom ?narzędzia? do zapobiegania urazom wynikającym z zachlapania / rozlania się niebezpiecznej substancji.

Treść szkolenia:

Identyfikacja zagrożenia zachlapaniem i rozlaniem.

Analiza scenariuszy zdarzeń wypadkowych.

Działania podejmowane w celu zapobiegania rozlania substancji niebezpiecznych.

Użycie środków ochrony indywidualnej do ograniczenia ryzyka.

Postępowanie w przypadku rozlania się substancji niebezpiecznej.

Procedura szkolenia:

Wykład, prezentacje oraz praktyczne pokazy i ćwiczenia.

Kurs przeznaczony dla:

Pracownicy wydziałów produkcyjnych i służb technicznych.

Czas trwania szkolenia:

2 godziny

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015