Cel szkolenia:

Zapoznanie się z najnowszym ujęciem problemu skutecznego motywowania ludzi do działań. Doskonalenie umiejętności motywowania i strategii podejmowania decyzji.

Treść szkolenia:

W części pierwszej szkolenia przedstawione zostaną: zagadnienia dotyczące skutecznego motywowania pracowników do działań, rola nagradzania i wzbudzania tzw. motywacji wewnętrznej, rola motywowania niematerialnego, rodzaje nagród, czynniki zewnętrze osłabiające motywację do pracy, zjawisko ingracjacji.

W części drugiej szkolenia omówiony będzie proces podejmowania decyzji z uwzględnieniem poszczególnych jego faz oraz metody (sposoby) twórczego podejmowania decyzji, zjawisko tzw. dysonansu podecyzyjnego oraz sposób analizy następstw (skutków) podjęcia konkretnych decyzji.

W części trzeciej szkolenia uczestnicy wezmą udział w grze psychologicznej, pozwalającej zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Istnieje również możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych, dotyczących omawianej tematyki.

Procedura szkolenia:

wykład, dyskusja, gra psychologiczna, indywidualna konsultacja.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Kadry kierowniczej i zarządzającej grupami pracowników.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

12 osób.