Przegląd – oświetlenie awaryjne

Zgodnie z polskimi przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić dostateczne oświetlenie miejsc pracy, zgodne z normą PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”.

Powyższe ujęte zostało zarówno w Kodeksie Pracy, jak również w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie pomieszczeń biurowych, gdzie we współczesnej gospodarce naturalnym jest wykorzystywanie podczas pracy komputera, wprowadzono dodatkowe regulacje Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Instalacje oświetlenia awaryjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – są urządzeniami przeciwpożarowymi.

A zatem w zakresie terminów przeglądów instalacja taka traktowana jest szczególnie i podlega przeglądom nie rzadziej niż co rok.

Normą regulującą warunki oświetlenia awaryjnego jest: PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”