Ocena ryzyka zawodowego – Arkusz kalkulacyjny

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa – to wymóg prawny każdego pracodawcy. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi prawdopodobieństw opierało się o zasady zdrowego rozsądku.

Dzięki arkuszowi spełnicie Państwo wszystkie wymagania polskiego prawa odnoszące się do oceny ryzyka oraz wymagania normatywne:

– Art. 1041, 2071, 226 i23711a Ustawy Kodeks  Pracy

– § 2, 39 – 39c Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optycznej,

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U.11.33.166

– Dz.U.05.259.2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

– Dz.U.03.169.1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

– PN-N-18002:2011 – Systemy zarzadzania BHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

– OHSAS 18001- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

– PN-N-18001- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Narzędzie RAT służy do oceny ryzyka z użyciem metod dedykowanych dla poszczególnych grup zagrożeń oraz oceny ryzyka dla wykonywanych czynności

Narzędzie zawiera następujące arkusze (baza programu oraz do wyboru:

 1. opis stanowiska pracy (arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 2. zbiorcza informacja dla pracownika (arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 3. ocena ryzyka dla zagrożeń urazowych ( RISK SCORE) (arkusz do wyboru)
 4. ocena ryzyka dla obciążeń statycznych ( OWAS) (arkusz do wyboru)
 5. Ocena ryzyka dla obciążeń dynamicznych ( ciągnięcie i pchanie) (KIM I) (arkusz do wyboru)
 6. Ocena ryzyka dla obciążeń dynamicznych ( podnoszenie) (KIM II) (arkusz do wyboru)
 7. Ocena ryzyka dla hałasu w zakresie słyszalnym – na podstawie wyników pomiarów( PN-N- 18002) (arkusz do wyboru)
 8. Ocena ryzyka dla ultradźwięków   – na podstawie wyników pomiarów( PN-N- 18002) (arkusz do wyboru)
 9. Ocena ryzyka dla zagrożeń chemicznych – na podstawie wyników pomiarów( PN-N- 18002) oraz metoda dodatkowa dla zagrożeń chemicznych niemierzalnych ( np. zagrożenia kontaktowe) (arkusz do wyboru)
 10. Ocena ryzyka dla zagrożeń biologicznych(arkusz do wyboru)
 11. Ocena ryzyka – izotopy / źródła promieniotwórcze (arkusz do wyboru)
 12. Ocena wydatku energetycznego – Metoda LEHMANN (arkusz do wyboru)
 13. Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń (arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 14. Arkusz potwierdzający weryfikację oceny ryzyka(arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 15. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami oceny ryzyka dla pracownika(arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 16. Zestawienie środków ochrony indywidualnej wraz z normami mającymi zastosowanie(arkusz wchodzący w skład bazy programu)

Dodatkowo do obsługi arkusza opracowana została instrukcja użytkownika.

 

Przygotowaliśmy wersję w pełni edytowalną, dającą możliwość dowolnej modyfikacji zaprezentowanego narzędzia. Skoroszyt Excela umożliwia również wygenerowanie informacji dla pracownika oraz stworzenie planu redukcji ryzyka.

Arkusz zapewnia spełnienie nie tylko wymagań prawnych , ale także OHSAS 18001:2007.